Bevezetés

A http://foglalj.be/ weboldalon elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás vagy weboldal) egy online helyiségbérleti rendszer. A bérbeadói szolgáltatás nyújtója a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (a továbbiakban: bérbeadó vagy adatkezelő), mely a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó vonatkozásában adatkezelőnek is minősül.


1.    Adatkezelői adatok

név: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 65.
képviselő neve: Dr. Varga Zoltán Balázs kancellár
OM azonosító: 203061
adószám: 15831859-2-42
e-mail: info@bgszc.hu
telefonszám: ***
adatkezelési kapcsolattartó: ***
email címe: ***
telefonszáma: ***

 

2.    Fogalommeghatározások:

 • látogató: a weboldalt felkereső látogató, aki a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, a weboldalon nem regisztrál
 • felhasználó: természetes személy, aki saját maga vagy az általa képviselt nem természetes személy nevében eljárva regisztrál a weboldalon, illetve egyéb – regisztrációhoz kötött – módon használja a szolgáltatást (pl.: bérleti szerződés kezdeményezése, elállás stb.)

Az adatkezelő a felhasználóktól személyes adatokat gyűjt be és kezel a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelő a látogatókra vonatkozó adatokat nem gyűjt és nem kezel.

Amennyiben a körülményekből nyilvánvalóan más nem következik, azok a fogalmak, amelyek a jelen adatvédelmi tájékoztatóban előfordulnak, de nincsenek meghatározva, ugyanolyan jelentéssel rendelkeznek, mint ahogy azt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) meghatározza.

 

3.     Regisztráció

 • adatkezelés jogalapja: a felhasználó, illetve az általa képviselt nem természetes személy a regisztrációs kérdőív kitöltésével és a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelölő checkbox bejelölésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulását
 • adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, bérleti szerződés kezdeményezése, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, tájékoztatás funkciókról, szolgáltatásokról
 • adatkezelésre jogosultak: az adatkezelő megbízásából és felhatalmazása alapján eljáró alkalmazottak, illetve megbízottak, akik a regisztrációt ténylegesen aktiválják, és a regisztrációk kezelésében részt vesznek
 • kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, jelszó, továbbá a felhasználó IP-címe és a felhasználó böngészőjétől automatikusan érkező technikai információk (pl.: eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvbeállítás, kijelző mérete, típusa)
 • adatkezelés időtartama: a felhasználó adatai az általa igénybe vett utolsó bérleti időszak lejártát követően 2 évig kerülnek megőrzésre
 • adatok tárolása: az adatkezelő székhelyén található szerveren történik, amelyhez kizárólag az adatkezelő alkalmazottai férnek hozzá

 

4.    Foglalás

 • adatkezelés jogalapja: a felhasználó a foglalási űrlap kitöltésével, az Általános Szerződési Feltételek, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadását jelölő checkbox bejelölésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulását
 • adatkezelés célja: a felhasználó részére az általa kiválasztott szolgáltatás nyújtása, tájékoztatás az esetleges elállással kapcsolatban, a szerződéses jogviszonyból eredő kapcsolattartás, online fizetési lehetőség biztosítása, a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése
 • adatkezelésre jogosultak: az adatkezelő megbízásából és felhatalmazása alapján eljáró alkalmazottak, illetve megbízottak, akik a weboldal funkcióit ténylegesen aktiválják, a foglalási felületet adatokkal feltöltik, továbbá a foglalások kezelésében és a számlázásban részt vesznek
 • kezelt adatok köre: teljes név (cégnév), lakóhely (székhely), email cím, telefonszám, adóazonosító jel (adószám), 18 éves életkor betöltésére vonatkozó nyilatkozat, cég esetén átláthatósági nyilatkozat, számlázási adatok, valamint a bérleti időszak beállítása során megadott adatok (pl.: választott szolgáltatás, ingóbérlet stb.), továbbá a felhasználó IP-címe és a felhasználó böngészőjétől automatikusan érkező technikai információk (pl.: eszköz típusa, operációs rendszer, nyelvbeállítás, kijelző mérete, típusa)
 • adatkezelés időtartama: a felhasználó, illetve az általa képviselt nem természetes személy adatai a bérleti időszak lejártát követően 2 évig kerülnek megőrzésre, a kiállított számlák az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre (még abban az esetben is, ha a felhasználó, illetve az általa képviselt nem természetes személy utóbb a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja)
 • adatok tárolása: az adatkezelő székhelyén található szerveren történik, amelyhez kizárólag az adatkezelő alkalmazottai férnek hozzá

 

5.    Ügyfélszolgálat

 • adatkezelés jogalapja: a regisztrációs űrlap kitöltése során adott felhasználói hozzájárulás, illetve – telefonos kapcsolatfelvétel esetén – az ügyfélszolgálattal történő kommunikáció hangfelvételként történő rögzítését megelőzően, az adatkezelő felhívására a felhasználó által szóban vagy ráutaló magatartással megadott hozzájárulása.
 • adatkezelés célja: segítség felajánlása a rendszer beállításához, bejövő hívások esetén az ügyféligények fogadása, felhasználók támogatása a rendszer használatában, panaszkezelés és egyéb általános kapcsolattartási funkciók
 • kezelt adatok köre: ügyfélszolgálati feljegyzések a beérkezett igényekről, kérdésekről, technikai problémákról, panaszokról stb., a telefonbeszélgetés hangfelvétele, a hívás egyedi azonosítója (a rögzített hangfelvétel a telefonszám, a beszélgetés dátuma, illetve az hívás egyedi azonosítója alapján visszakereshető), valamint a regisztráció és a foglalás során megadott adatok
 • adatkezelés időtartama: a felhasználó ügyfélszolgálati adatai az általa igénybe vett utolsó bérleti időszak lejártát követően 2 évig kerülnek megőrzésre

 

6.    Adatfeldolgozók:

 • számlázz.hu: a számlák kibocsátása, a számlán szereplő adatok tárolása, valamint fizetési státusz nyomon követése a számlázz.hu rendszerében történik, a kiállított számlák az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre (még abban az esetben is, ha a felhasználó, illetve az általa képviselt nem természetes személy utóbb a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja)
 • OTP SimplePay: az online fizetéssel kapcsolatos adatok az OTP SimplePay saját weboldalán keresztül, az ott megadott fizetési adatok alapján történik, mely adatokhoz az adatkezelőnek kizárólag annyiban van hozzáférése, hogy a fizetés megtörténte és a felhasználó beazonosítása igazolhatóan ellenőrizhetővé váljon az adatkezelő számára

 

7.    Adattovábbítás

Az adatkezelő kizárólag a felhasználó által befoglalt bérlemény (oktatási intézmény) részére továbbítja a bérleti szerződésben foglalt adatokat. Az adatkezelő kijelenti és szavatol azért, hogy az adatfeldolgozás során személyes adatok harmadik országba nem kerülnek átadásra, azok feldolgozása, tárolása az Európai Unió területén belül történik.

 

8.    Adatbiztonság

8.1.    Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt személyes adatok pontossága, teljessége érdekében.

8.2.    Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az intézkedéseket olyan megfelelő szinten kell meghozni, amely figyelembe veszi a személyes adatok érzékenységének fokát, az egyes fennálló kockázatokat, a meglévő technikai lehetőségeket és az intézkedések meghozatalának költségeit.

8.3.    Az adatkezelő mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és azért, hogy azokhoz a felhasználó és az arra jogosultak mindenkor hozzáférhessenek. Az adatkezelő a fenti kötelezettségei teljesítése érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a weboldal kapcsán biztonsági rést érzékel, akkor azokról felhasználóit és a bérleményeket biztosító oktatási intézményeket tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a weboldalhoz, illetve az azokon elérhető szolgáltatásokhoz (annak egyes funkcióihoz) történő hozzáférést korlátozza.

8.4.    Jelen adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt vagy feldolgozott személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatkezelő az adatvédelmi incidensről az érintett felhasználót írásban, haladéktalanul, de legfeljebb a tudomásszerzéstől számított 24 (huszonnégy) órán belül értesíti.  Az adatkezelő az értesítésben kellő részletességgel összefoglalja az adatvédelmi incidens adatkezelőre gyakorolt hatását, ha az ismert, valamint az adatkezelő által megtenni kívánt korrekciós intézkedést.  Az adatkezelő haladéktalanul megteszi az összes szükséges vagy javasolt korrekciós intézkedést, és teljes körűen együttműködik a felhasználóval az adatvédelmi incidens mérséklése vagy orvoslása kapcsán.  Az adatkezelő viseli a jelen bekezdésben ismertetett kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő költségeket és kiadásokat, kivéve, ha az adatvédelmi incidenst a felhasználó eljárása okozta. Az adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

 

9.    A felhasználó, mint adatkezeléssel érintett jogai

9.1.    A felhasználó – az adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein keresztül írásban – kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy adjon tájékoztatást részére személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.2.    A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. Az erre irányuló kérelmet a felhasználó írásban (ideértve az emailt is) küldheti meg az adatkezelőnek. Az adatkezelő jogosult a felhasználó beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Megalapozatlan vagy ismételten alaptalan kérelem esetén az adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatkezelő a beérkezett leveleket – a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt – az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

9.3.    Az adatkezelő helyesbíti a személyes adatot, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll.

9.4.    Az adatkezelő haladéktalanul törli a személyes adatot, ha annak kezelése jogellenes, ha a felhasználó ezt kéri, illetve a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, illetve azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az adatkezelő nem vállal felelősséget az általa törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével korábban archiválásra került oldalakért, ezeket a keresőmotor működtetője tudja eltávolítani, a törlést nála kell kezdeményezni.

9.5.    Az adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról, illetve az adatok törléséről a felhasználót értesíti. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére, illetve a korlátozás végrehajtására 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

9.6.    A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadása a regisztrációkor, illetve a foglalás elküldésekor jogszerűen és az érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatása alapján történjen meg. Ezen hozzájárulások meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Amennyiben a felhasználó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt harmadik személy az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a felhasználóra továbbháríthatja.

9.7.    A felhasználó, amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelő adatkezelése folytán jogsérelem érte, panasszal fordulhat az alábbi hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


10.    Jogi nyilatkozat

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen adatvédelmi tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak. Az adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi a weboldalon. Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

Budapest, 2019. augusztus 12.

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
adatkezelő