A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 65.; OM azonosító: 203061; email cím: info@bgszc.hu; adószám: 15831859-2-42) vagyonkezelésében lévő szakképző intézményi ingatlanokban található helyiségek, valamint a bérelt helyiségben található egyes ingóságok – a http://foglalj.be/ weboldal útján történő – bérletére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1./ Értelmező rendelkezések

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

 • Bérlő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a Bérbeadóval a http://foglalj.be/ weboldalon keresztül történő bérleti szerződést köt és a jelen ÁSZF-et, illetve adatvédelmi tájékoztatót elfogadja;
 • Bérbeadó: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum;
 • Felek: a Bérbeadó és Bérlő együttesen;
 • http://foglalj.be/ weboldal: a Bérlemények és a bérelhető ingóságok bérletére vonatkozó szerződések megkötése céljából a Bérbeadó által üzemeltetett elektronikus felület; a továbbiakban: foglalj.be weboldal;
 • szakképző intézmény: A Bérbeadó alapító okiratában szakképző intézményként meghatározott iskola;
 • adatvédelmi tájékoztató: a bérleti szerződéssel egyidejűleg a Bérlő rendelkezésére bocsátott, a Bérlő adatainak kezelésére vonatkozó szabályzat;
 • Bérlemény: a Bérbeadó szakképző intézményeinek – a bérleti szerződésben egyedileg meghatározott – bérelhető helyiségei, amelyet a Bérbeadó bérbe ad, a Bérlő pedig bérbe vesz;
 • bérleti szerződés: a Bérbeadó és Bérlő között a foglaljbe weboldalon keresztül megkötésre kerülő, a bérleti jogviszony részletes feltételeit rögzítő szerződés;
 • bérelhető ingóságok: a Bérleményben található, vagy annak rendeltetésszerű használatához igénybe vehető azon ingóság, amelyet a Bérbeadó a Bérlemény bérletével egyidejűleg – külön díjazás ellenében – bérbe ad, a Bérlő pedig bérbe vesz;
 • fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Bérlő;
 • bérlői ingóságok: a Bérlő, illetve a Bérlő érdekkörébe tartozó személyek által a Bérleménybe behozott anyagok, eszközök, berendezés és egyéb tárgyak;
 • átláthatósági nyilatkozat: a nem természetes személy Bérlő nyilatkozata arról, hogy az Nvtv. 3. §-a (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül;
 • bérleti időszak: a bérleti szerződésben megadott határozott idő, amelyre a bérlet szól;
 • bérlői tevékenység: a Bérlő által a Bérleményben folytatni kívánt tevékenység;
 • kizárt bérlői tevékenységek: olyan tevékenységek, amelyek céljára a Bérlemény nem vehető bérbe;
 • vis maior: előre nem látható, emberi erővel elháríthatatlan, egyik félnek sem felróható körülmény, amely közvetlenül akadályozza a szerződő Felet a kötelezettségei teljesítésében (pl. természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.);
 • regisztráció: a Bérlő a foglaljbe weboldalon akként tud regisztrálni, ha nevét, email címét, telefonszámát megadja, elfogadja az jelen ÁSZF, illetve az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit és rögzíti a belépéshez szükséges jelszavát;
 • ügyfélprofil létrehozása: a regisztrációt követően a Bérlő ügyfélprofilt hoz létre, amely során nyilatkozik arról, hogy természetes személynek, vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősül, illetve rögzíti az alábbi adatait: név/cégnév; lakcím/székhely; cégjegyzékszám/nyilvántartási szám; adószám; számlázási cím;
 • foglalás: a Bérlő regisztrációját, illetve az ügyfélprofil létrehozását követően a Bérlemény és az ahhoz bérelhető ingóságok, valamint a szabadként jelzett bérleti időszak kiválasztása és ezek kosárba rakása, nem természetes személy bérlő esetén az átláthatósági nyilatkozat kitöltése, az ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató elfogadása, a kiválasztott tételek fizetése és ezen összesített adatok megküldése a Bérbeadó részére a foglaljbe weboldalon keresztül;
 • fizetés: a foglalás véglegesítését követően a Bérlő a foglaljbe weboldalon keresztül a kiválasztott tételek bérleti díját az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével, bankkártyája adatainak megadásával fizetheti meg, amelynek során az OTP a kifizetett összeget zárolja; átutalásos fizetési módban a Bérlő átutalásos számlát kap elektronikus utón és fizetési határidőre átutalja a Bérbeadó számlájára;
 • informatikai tértivevény: a Bérbeadó automatikus informatikai átvételi elismervénye a foglalás beérkezéséről.

 

2./ Az ÁSZF hatálya

2.1./ Tárgyi hatály
A jelen ÁSZF a Bérbeadó és Bérlő között a bérleti szerződéssel létrejövő jogviszony részletes feltételeit tartalmazza, amely bérleti szerződés alapján a Bérbeadó bérbe adja a Bérlőnek a bérleti szerződésben egyedileg megjelölt Bérleményt, illetve igény esetén bérelhető ingóságokat. A bérleti szerződés alapján a Bérlő bérleti díj fizetésére köteles. Filmforgatás céljára történő bérlet nem tartozik a jelen ÁSZF hatálya alá, az ilyen célú bérletet minden esetben előzetes egyeztetés előzi meg és a bérleti díjszabás is eltérő.

2.2./ Személyi hatály
A jelen ÁSZF személyi hatálya a Bérbeadóra, és a Bérlőre terjed ki.

2.3./ Időbeli hatály
Az ÁSZF 2019.09.01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követően benyújtott foglalásokra kell alkalmazni.

 

3./ Irányadó jogszabályok

A jelen ÁSZF és a bérleti szerződés vonatkozásában irányadó jogszabályok:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.)
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (számviteli törvény)
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.)

 

II. Fejezet
A bérleti szerződés létrejötte

A bérleti szerződés megkötése kizárólag a foglaljbe weboldalon történő regisztrációt és ügyfélprofil létrehozását követően, a Bérlő által kiválasztott tételek kifizetése és a foglalás elküldése útján lehetséges az alábbiak szerint.

1./ A bérleti szerződéskötés technikai lépései

Az elérhető Bérlemények listája és azok lényeges tulajdonságai, továbbá az adott Bérleményhez bérelhető ingóságok listája, valamint ezek bérleti díja és a szabad bérleti időszakok a naprakészen vezetett foglaljbe weboldalon tekinthetőek meg. A Bérlő a foglaljbe weboldalon tájékozódik a bérelhető helyiségekről, a bérlet feltételeiről és a szerződéskötés folyamatáról. Az ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató (a regisztrációt megelőzően is) bárki számára megtekinthető, illetve letölthető.

A foglaljbe weboldalon a bérleti szerződéskötés technikai lépései – sorrendben – az alábbiak:

 1. regisztráció;
 2. ügyfélprofil létrehozása;
 3. foglalás;
 4. informatikai tértivevény.

 

2./ Regisztráció

2.1./ A Bérlő a foglaljbe weboldalon regisztrálja alábbi adatait: név, email cím, telefonszám.

A Bérlő a regisztráció során az erre szolgáló rubrika kipipálásával nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelen ÁSZF, illetve az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, majd regisztrációs igényét megküldi a Bérbeadónak. A regisztrációs igény beérkezéséről a Bérbeadó emailt küld a Bérlőnek, amelyben a regisztráció véglegezéséhez szükséges linket is megküldi. Regisztrációját a Bérlő akként véglegezheti, amennyiben a Bérbeadó által emailben megküldött linkre kattintva belép a foglaljbe weboldalra és megadja saját jelszavát. Ez a belépési mód csak egyszer használható.

2.2./ A regisztrációkor megadott adatokat a Bérlő bármikor jogosult a foglaljbe weboldalon módosítani.

2.3./ A Bérbeadó a regisztráció során megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a bérleti díj számlázása céljából, a jogszabályokban meghatározott ideig kezeli.

 

3./ Ügyfélprofil létrehozása

3.1./    A Bérlő a foglaljbe weboldalon kizárólag ügyfélprofiljának létrehozását követően küldhet el foglalást. A Bérlő akár több ügyfélprofilt is elmenthet a weboldalon. Ügyfélprofil létrehozható természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére egyaránt.

3.2./    A Bérlő az egyes ügyfélprofilok adatait lementheti, illetve az egyiket alapértelmezettként beállíthatja. A lementett ügyfélprofil adatait a Bérlő bármikor javíthatja, kiegészítheti, szerkesztheti, illetve törölheti.

3.3./    Az ügyfélprofil létrehozásakor a Bérlő a következő adatokat adja meg:

 • a Bérlő természetes személynek, vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek minősül;
 • a Bérlő neve/elnevezése;
 • a Bérlő lakcíme/székhelye;
 • amennyiben a Bérlő nem természetes személy, úgy cégjegyzékszámát/nyilvántartási számát és amennyiben azzal rendelkezik, adószámát;
 • számlázási címét.

 

4./ Foglalás

4.1./ A Bérbeadó a foglaljbe weboldalon teszi közzé a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatait. A Bérlő a foglalás foglaljbe weboldalon történő elküldésével és a kiválasztott tételek kifizetésével a Bérbeadó ajánlatát elfogadja, így a Felek között a bérleti szerződés létrejön. A hiányos foglalást (ideértve azt az esetet is, ha a Bérlő a fizetést nem végzi el) a foglaljbe weboldal nem továbbítja a Bérbeadóhoz, ahhoz joghatások nem fűződnek. Foglalás legkésőbb a bérleti időszak kezdetét megelőző 24 órával küldhető el.

A Bérlő legkésőbb a foglalás során a foglaljbe weboldalon elérhető jelölőgombok segítségével megadja az alábbi adatokat, illetve nyilatkozik az alábbiakról:

 • a bérelni kívánt Bérlemény pontos adatai;
 • a Bérleményhez igénybe venni kívánt bérelhető ingóságok pontos adatai;
 • a bérleti időszak kezdete és vége, naptári nap, óra és perc megjelölésével, az elektronikus felületen szabadként nyilvántartott időintervallumban;
 • a bérlői tevékenység pontos megjelölése;
 • nyilatkozat arról, hogy a foglalást elküldő személy betöltötte a 18. életévét;
 • a Bérlő által szervezett eseményen részt vevők száma;
 • a Bérlő nem áll a szerződéskötést kizáró ok hatálya alatt, így
  • a Bérlő nem áll csőd-, felszámolás, végelszámolás, vagy kényszertörlés hatálya alatt;
  • a Bérlővel szemben törvényességi felügyeleti eljárás, illetve végrehajtási eljárás nincs folyamatban;
  • az adóhatóság a Bérlő adószámát nem törölte, vagy függesztette fel;
  • a Felek korábbi bérleti jogviszonya kapcsán jogvita nem merült fel;
  • a Bérlő a megelőző bérleti jogviszony során nem okozott kárt a Bérbeadónak (ideértve a bérleti díj nemfizetését is) illetve azt az újabb szerződéskötés kezdeményezéséig megtérítette;
 • a nem természetes személy Bérlő átlátható szervezetnek minősül [ÁSZF V. Fejezet].

4.2./ A foglaljbe weboldalon a Bérbeadó az egyes Bérlemények foglaltságát nyilvántartja. A nyilvántartás bárki számára – regisztráció nélkül is – elérhető. A nyilvántartás anonim, nem tartalmazza az egyes Bérlők adatait. A Bérlő kizárólag a foglaljbe weboldalon szabadként jelzett időintervallumra adhat le foglalást. A Bérbeadó a szabad időpontokat jelöli.

4.3./ A foglaljbe weboldal a Bérlő által megadott adatok alapján – a foglalás elküldését megelőzően – kosárban összegzi a foglalás adatait és azt megjeleníti a Bérlő számára. A Bérlő a foglalás adatait ellenőrzi, ennek során az adatokat kiegészítheti és kijavíthatja. A Bérlő az ellenőrzés megtörténtét és az adatok helyességét erre vonatkozó jelölőgomb pipálásával jelezheti.

4.3./    A foglaljbe weboldal a foglalás elküldését megelőzően megjeleníti a bérleti szerződés tervezetét. Ezt a Bérlő az erre szolgáló jelölőnégyzet pipálásával fogadhatja el.

4.5./ A Bérlő a foglalás összegzését és az adatok ellenőrzését követően a foglaljbe weboldalon elérhető jelölőgomb segítségével egyértelműen és kifejezetten nyilatkozik arról, hogy megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit. A foglaljbe weboldalon az ÁSZF és az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető és letölthető. Az ÁSZF és adatvédelmi tájékoztató elfogadásáról szóló jelölőnégyzet lehetővé teszi, hogy a Bérlő az ÁSZF-et és az adatvédelmi tájékoztatót – annak elfogadását megelőzően – megnyissa, illetve letöltse. Amennyiben a Bérlő nem fogadja el az ÁSZF, illetve az adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit, úgy a foglaljbe weboldal nem küldi meg a foglalást a Bérbeadó részére.

4.6./ A Bérlő a kosár összegzését követően a foglaljbe weboldalon bankkártyával fizetheti ki a kiválasztott tételeket. Fizetéskor a foglaljbe weboldal átirányításra kerül az OTP Simple Pay oldalára. A Bérlő itt a bankkártyája adatainak megadásával fizetheti ki a bérleti díjat, amelyet a Bérbeadó zárol és csupán 72 óra elteltével intézkedik az összegnek a saját bankszámlaszámán történő jóváírása iránt. Amennyiben a Felek bármelyike a foglalás elküldését követő 72 órán belül elállna a bérleti szerződéstől, úgy a Bérbeadó a zárolt összeget az elállás közlését követő legkésőbb 4 napon belül feloldja, és azt a Bérlő számára visszautalja.

4.7./ A Bérlő a fenti adatok megadását, azok ellenőrzését és a fizetést követően elküldi foglalását a Bérbeadó részére. A foglalás elküldése a Bérbeadó szerződéskötési ajánlata elfogadásának minősül. A foglalás elküldése létrehozza a bérleti szerződést a Felek között.

4.8./ A foglaljbe weboldalon egyidejűleg csak egy foglalás küldhető el (ide nem értve az adott Bérleményhez foglalható bérelhető ingóságokat), a különböző Bérleményekre szóló foglalások nem vonhatóak össze.

 

5./ Informatikai tértivevény

A Bérbeadó a foglalás beérkezéséről automatikus visszaigazolást küld emailen a Bérlő részére. Az informatikai tértivevény azt igazolja, hogy a foglalás a Bérbeadóhoz beérkezett.

 

6./ A bérleti szerződés létrejötte

A foglalás Bérlő általi elküldésével a Felek között a bérleti szerződés – elektronikus úton, magyar nyelven – létrejön. A Bérbeadó a bérleti szerződést a foglaljbe weboldalon – megtekinthető és letölthető formátumban – hozzáférhetővé teszi a Bérlő számára. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a bérleti szerződés írásba foglaltnak minősül.

 

III. Fejezet
A Felek jogai és kötelezettségei, a bérleti szerződés tartalma

1./ Birtokbavétel, használat, visszaszolgáltatás

1.1./    A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlemény birtokbavételére kizárólag a bérleti díjnak a Bérbeadó bankszámláján történő jóváírását követően kerülhet sor. A Bérlő a Bérleményt, illetve a bérelhető ingóságokat kizárólag a megjelölt és a Bérbeadó által elfogadott célra, a bérleti szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel használhatja.

A Bérbeadó minden olyan tevékenység végzésének lehetőségét kizárja, amely a Bérlő által megjelölt és a Bérbeadó által elfogadott cél megvalósításához nem szükséges, vagy amelyet a Bérlő a Bérbeadóval előzetesen nem egyeztetett. A Bérbeadó nem biztosít kizárólagos jogokat a Bérlő számára az engedélyezett bérlői tevékenység tekintetében.

A Bérlő a Bérlemény birtokbavételekor a szakképző intézmény portaszolgálatán jelentkezik és a Bérlemény, valamint a bérelhető ingóságok birtokba vételét aláírásával igazolja. A Bérlemény birtokba vétele akként is igazolható, ha a Bérlő a portaszolgálatnál elhelyezett QR kódot telefonján, vagy más erre alkalmas eszközön beolvassa. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a szakképző intézmény portaszolgálata jogosult nyilvántartani, hogy hány és milyen korosztályú személy érkezett a Bérleménybe. A Felek a Bérlő birtokba lépésekor ingóleltárban tételesen rögzítik a Bérleményben található ingóságok, berendezési és felszerelési tárgyak listáját és azok állapotát. Az ingóleltár a bérleti szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Bérlő köteles a Bérlemény, annak berendezési és felszerelési tárgyai, valamint a bérelhető ingóságok állagát megőrizni. A Bérlő köteles a Bérleményt, illetve a bérelhető ingóságokat rendeltetésszerűen használni és azokat a bérleti időszak lejártakor az átvételkori állapotban visszaszolgáltatni. A Bérlő nem jogosult a Bérleményt átalakítani. A Bérleményben kizárólag az ott elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyak elhelyezése változtatható meg a Bérlő által, az engedélyezett bérleti céllal összhangban, a Bérlemény, a bérelhető ingóságok és a Bérlemény berendezési és felszerelési tárgyai állagának sérelme nélkül.

 A Felek a bérleti időszak végét, így a Bérlemény visszaszolgáltatásának pontos időpontját a bérleti szerződésben határozzák meg. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a bérleti időszak lejártakor a Bérleményt és a szakképző intézmény épületét valamennyi, a Bérlő érdekeltségébe tartozó személy (alkalmazottak, megbízottak, vendégek stb.) elhagyják. A bérelhető ingóságok visszaszolgáltatása a Bérlemény visszaszolgáltatásával egyidejűleg, a bérleti időszak lejártakor esedékes. A Felek a Bérleményt akkor tekintik visszaszolgáltatottnak, ha a Bérlő érdekkörébe tartozó utolsó személy is elhagyta a Bérleményt, illetve a Bérlő az áthelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat eredeti helyükre visszahelyezi.
A Bérbeadó kifejezetten kizárja a bérleti szerződés határozatlan időtartamúvá történő átalakulását arra az esetre, ha a Bérlő a Bérleményt, illetve bérelhető ingóságokat a Bérbeadó tudomásával tovább használja és a Bérbeadó ez ellen nem tiltakozik.

1.2./ A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlemény egy iskolaépületben helyezkedik el, ennek következtében több, nem lakás célját szolgáló helyiségből áll, egy iskolaépületben szokásosan fellelhető felszereltséggel, berendezésekkel és eszközökkel, amely az engedélyezett bérlői tevékenység céljára birtokba vehető. A Bérbeadó ezen túlmenően nem szavatol azért, hogy a Bérlemény az engedélyezett bérlői tevékenység végzésére alkalmas. A Bérlő köteles a vendégeit, munkatársait, megbízottjait, illetve alvállalkozóit tájékoztatni arról, hogy a szakképző intézmény iskolaként működik, ahol a Bérbeadó oktatási tevékenységet folytat és kötelesek tartózkodni a Bérbeadó oktatási tevékenységének megzavarásától. A Bérlő kötelezi magát, hogy a bérlet során mindvégig figyelemmel lesz arra, hogy tevékenységével a szakképző intézmény jóhírnevét és köznevelési tevékenységét ne sértse, és ne veszélyeztesse. Ezen kötelezettség megsértése esetén a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal, díjvisszatérítés nélkül felmondani. A Bérbeadó jogosult a szakképző intézmény bérbe nem adott helyiségeit a bérleti időszak alatt is – a Bérlő zavarása nélkül – saját céljaira használni.

1.3./ A Bérlő külön kérése alapján a Bérbeadó – előre egyeztetett időpontban – biztosítja a Bérlemény előzetes megtekintésének lehetőségét. A Bérlő kijelenti, hogy ismeri a Bérlemény elhelyezkedését és felszereltségét, továbbá tudomásul veszi más bérlők és használók jelenlétét és tevékenységét a szakképző intézmény épületében, és ezekkel kapcsolatban kifogást nem emel. A Bérlő a Bérlemény kisebb, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiányosságai miatt a Bérlemény birtokbavételét nem tagadhatja meg, és e körben díjvisszatérítésre sem válik jogosulttá.

1.4./ A Bérbeadó a bérlet megkezdéséig jogosult egyoldalúan a lefoglalt Bérleményt másik – azonos épületben lévő, azonos vagy nagyobb hasznos alapterületű – másik helyiséggel helyettesíteni, e körben a Bérlő kifogást nem emelhet.
 
1.5./ A Bérbeadó a Bérlő számára parkolási lehetőséget nem biztosít. A Bérlő közterületen a mindenkori parkolási szabályokra figyelemmel parkolhat a bérleti időszakban.

1.6./ A Bérlő az épület egyéb helyiségeinek használatára kizárólag az engedélyezett bérlői tevékenységgel összhangban, a feltétlenül szükséges mértékig jogosult. Így a Bérlő jogosult a bérlet teljes ideje alatt a wc, a Bérlemény megközelítéséhez a folyosó, továbbá – tornaterem bérlete esetén – az öltöző használatára. A Bérlő a szakképző intézmény épülete más helységeinek használatára, az ezekbe történő belépésre nem jogosult.

1.7./ A Felek a Bérlemény és a bérelt ingóságok Bérbeadónak történő visszaszolgáltatásakor közös jegyzőkönyvet vesznek fel az esetleges károkról. A jegyzőkönyv felvételének elmaradása nem jelenti, hogy nem történt károkozás. Ilyen esetben a Bérbeadó a Ptk. szabályai szerint jogosult kárigényét érvényesíteni a Bérlővel szemben. A Felek a Bérleménnyel kapcsolatos egyéb kifogásaikat, észrevételeiket a bérleti időszak lezárultól számított 48 (negyvennyolc) órás, jogvesztő határidőben jelezhetik egymás felé. A kifogásolási határidő lejártát követően a Bérleménnyel vagy a bérleti szerződés egyéb elemeivel kapcsolatban kifogás nem emelhető, és a bérleti szerződés a Bérbeadó részéről szerződésszerűen teljesítettnek minősül.

1.8/ A Bérlő jogosult a bérlet időtartamára a szakképző intézmény épületének bejáratánál és folyosóján cégjelzését, védjegyét, molinóját, logóját (a továbbiakban együttesen: cégjelzését) elhelyezni, melyet a bérleti időszak lejártakor köteles haladéktalanul, saját költségén eltávolítani. Eltávolítás hiányában a cégjelzés a Bérbeadó által nyomban, a Bérlő költségére és térítési igénye nélkül selejtezhető. A cégjelzés nem sértheti a hatályos jogszabályokat, a közrendet és a közerkölcsöt, továbbá nem lehet a szakképző intézmény köznevelési céljaival összeférhetetlen.

1.9./ A Bérlő kizárólagosan felel a bérlői ingóságokért a bérlet teljes időtartama alatt. A bérlői ingóságok tekintetében a Bérbeadót őrzési kötelezettség nem terheli, azokért a Bérbeadó felelősséget nem vállal. A Bérlő erről köteles valamennyi, az érdekeltségébe tartozó személyt tájékoztatni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy tilos tűzveszélyes, gyúlékony, szennyező vagy az egészségre ártalmas, továbbá a hatályos jogszabályokat, a közrendet vagy a közerkölcsöt sértő, illetve a szakképző intézmény köznevelési tevékenységével egyéb okból össze nem férő ingóságokat a Bérleménybe behozni.
A bérlői ingóságok kizárólag a Bérleményben – valamint a tornaterem bérlete esetén az öltözőben – tárolhatók, a szakképző intézmény egyéb helyiségeiben (folyosó, más termek stb.) még ideiglenes elhelyezésük is kizárt.

1.10./ A Felek a bérleti szerződésben rögzítik, ha a szakképző intézményi épület, illetve a Bérlemény műemléknek minősül. A Bérlő vállalja, hogy ebben az esetben kiemelkedő figyelmet fordít a Bérlemény állagának megőrzésére.

1.11./ A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó a biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében a nélkülözhetetlen és halaszthatatlan javításokat a bérleti időszak alatt is elvégezze – akár a bérlői tevékenység megzavarása mellett is.

1.12./ A Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy bérbeadói tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szükséges engedélyek és jogosultságok birtokában, az előírt bejelentési kötelezettségek teljesítésével, mint a bérlettel érintett szakképző intézményi iskolaépületek vagyonkezelője végzi, a bérbeadás nem ütközik jogszabályba vagy szakhatósági előírásba, és megfelel a jelen ÁSZF, valamint a bérleti szerződés rendelkezéseinek.

 

2./ Bérleti díj

2.1./ A Felek a bérleti szerződésben rögzítik a Bérlemény, illetve a bérelhető ingóságok bruttó bérleti díját. A bérleti díj magában foglalja a Bérlemény, illetve a bérelhető ingóságok használati díját, azok rendeltetésszerű használatához szükséges rezsiköltségeket, ideértve a közműfogyasztást, egyéb költségeket (adók, járulékok stb.). A bérleti díjon felül költségigény a Bérlővel szemben kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha erről az ÁSZF külön rendelkezik. A Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy a rendeltetésszerű használatból fakadó volument lényegesen meghaladó rezsiköltséget – ideértve a takarítás költségeit is – érvényesítse a Bérlővel szemben.

2.2./ Bérlő köteles a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat megfizetni a Bérbeadó részére.Fizetési mód: átutalás  esetén, a Bérbeadó a bérleti díjról elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Bérlő számára. Fizetési határidőre a Bérlő átutalja a bérleti díjat a Bérbeadó számlájára. Fizetési mód: bankkártya esetén: a bérleti díj megfizetése az OTP Simple Pay rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel történik a foglalás elküldésekor. A Bérlő kötelezi magát arra, hogy a bérleti díjat a kosár összegzését követően haladéktalanul megfizeti.
A teljesítés időpontjának azt kell tekinteni, amikor az OTP Simple Pay rendszerén a bank a bérleti díj összegét zárolja. A Bérbeadó a bérleti díj zárolását követően elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld a Bérlő részére. Amennyiben a Bérlő nem kapja meg határidőben az elektronikus számlát, köteles ezt a Bérbeadónak haladéktalanul jelezni. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Bérlő felelős.

2.3./ A Bérbeadó a bérleti díj összegét a Bérlő által meghatározott bérleti időszaknak, a Bérlemény rendeltetésének (tornaterem, osztályterem, aula stb.) és méretének megfelelően határozza meg.

2.4./ A Bérlő a bérleti díjjal szemben beszámításra, levonásra, vagy visszatartásra semmilyen jogcímen nem jogosult. A Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége független harmadik személyek teljesítésétől.

2.5./ A Bérlőnek az OTP Simple Pay rendszerében a bankkártyás fizetéskor feltüntetett összeg minden esetben megegyezik a kiválasztott tételeket összegző kosárban feltüntetett összeggel. A Bérbeadó a bérleti díj változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a Bérbeadónak már megküldött foglalásokat a változtatás nem érinti.

 

3./ Bérleti időszak

3.1./ A bérleti szerződés minden esetben határozott időre jön létre. A bérleti időszakot a Bérlő választja ki és azt a Felek a bérleti szerződésben rögzítik. A Bérlemény bérleti időszakon kívül történő használata mindenkor jogellenesnek minősül, és a jogellenes (tovább)használat nem tekinthető úgy, mintha a szerződés határozatlan időre szóló bérleti szerződéssé alakult volna át.
 
3.2./ Amennyiben a Bérlő a Bérleményt késve vagy egyáltalán nem veszi át, emiatt díjvisszatérítésre nem tarthat igényt.

3.3/ Amennyiben a Bérlő a bérleti időszak alatt a Bérlemény használatával – a bérleti időszak lejárta előtt – véglegesen felhagy, a bérleti szerződés automatikusan megszűnik, és a Bérlő díjvisszatérítésre nem tarthat igényt a bérleti időszakból hátralévő idő tekintetében.

 

4./ Engedélyezett bérlői tevékenység

4.1./ A Bérlemények és a bérelhető ingóságok kizárólag rendeltetésszerű használat céljára, illetve a Bérbeadó által ki nem zárt, valamint a szakképző intézményben folyó oktatást meg nem zavaró tevékenységre bérelhetőek ki. A Bérlő a foglaláskor köteles megjelölni a Bérleményben folytani kívánt tevékenységet.

A Bérlő nem jogosult a megjelölt és a Bérbeadó által engedélyezettől eltérő tevékenységre használni a Bérleményt, illetve a bérelhető ingóságokat. A Bérbeadó a Bérlő által megjelölt tevékenységtől függően dönthet úgy, hogy megtagadja a szerződéskötést. A Bérlő vállalja, hogy a bérlet teljes időtartama alatt kizárólag az engedélyezett bérlői tevékenységre  használja a Bérleményt, továbbá vállalja, hogy ezen kötelezettségét munkavállalóival, képviselőivel, vendégeivel és más, az ő jogán a Bérleményben tartózkodó személyekkel is betartatja.

4.2./ A Bérlő kizárólagosan felel azért, hogy az engedélyezett bérlői tevékenység végzésére jogosult, a tevékenység végzéséhez esetlegesen előírt hatósági engedélyekkel rendelkezik, és a tevékenység megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.

4.3./ A bérlői tevékenység engedélyezése nem jelent a Bérbeadó részéről felelősségátvállalást vagy felelősség megosztást a bérlői tevékenységgel kapcsolatban: a Bérlő kizárólagosan és teljes körűen felel minden olyan kárért és sérelemért, amely az engedélyezett bérlői tevékenységből, illetve a Bérlemény Bérlő általi használatából fakad.

4.4./Az engedélyezett bérlői tevékenység gyakorlása során a Bérlő nem sértheti, és nem zavarhatja más bérlők vagy a szakképző intézményi épület más használói, illetve a szomszédos épületekben élők vagy a közterületen tartózkodók nyugalmát. A Bérlő köteles tartózkodni a mások zavarásával járó vagy másokban megbotránkoztatást keltő fény-, szag- és zajhatásoktól.

4.5./A Bérlő az engedélyezett bérlői tevékenység módosítására nem jogosult.

Az engedélyezett bérlői tevékenységtől történő bármilyen eltérés vagy módosítás súlyos bérlői szerződésszegésnek minősül, amely feljogosítja a Bérbeadót arra, hogy a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja, illetve az engedély nélküli tevékenység megakadályozására – a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek igénybevétele nélkül – azonnali intézkedéseket foganatosítson, a Bérleményt birtokba vegye, továbbá a Bérlőt és a Bérlő jogán a Bérleményben tartózkodó személyeket a Bérleményből eltávolíttassa, a Bérleményt lezárja, és a Bérlő ingóságait – amennyiben azok elvitelére nyomban nem kerül sor – térítési igény nélkül selejtezze.

 

5./ Kizárt bérlői tevékenység

5.1./Kizárt bérlői tevékenységek:

 • politikai témájú rendezvények, összejövetelek, aláírásgyűjtés;
 • vallási, ideológiai témájú rendezvények, összejövetelek;
 • kereskedelmi tevékenység;
 • filmforgatás (ilyen bérlői tevékenység esetén kizárólag egyedileg megtárgyalt feltételek szerint kerülhet sor bérleti szerződés megkötésére);
 • szerencsejáték.

5.2./ A Bérbeadó kizárt bérlői tevékenység esetén a bérleti szerződéstől eláll, vagy azt azonnali hatállyal felmondja.

A Bérbeadó a fentieken túlmenően is fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bérlő által megjelölt tevékenység mérlegelése alapján a bérleti szerződéstől elálljon, illetve azt azonnali hatállyal felmondja, különösen amennyiben megítélése szerint

 • a Bérlő tevékenysége nem egyeztethető össze a Bérbeadó tevékenységével, illetve a szakképző intézményi épület rendeltetésével, a szakképző intézmény házirendjével;
 • a Bérlő által a Bérleményben folytatni kívánt tevékenység a szakképző intézményi épületben folyó oktatást megzavarná.  

 

6./ A Bérbeadó ellenőrzési joga

A Bérbeadó mindenkor jogosult a Bérlemény területére belépni, és a Bérlemény, továbbá az ott elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyak állapotát, valamint az engedélyezett bérlői tevékenység gyakorlását ellenőrizni. Az ellenőrzésre és – szerződésszegő magatartás észlelése esetén – az azonnali intézkedést igénylő feladatok elvégzésére a Bérbeadó által foglalkoztatott portaszolgálat munkatársa is jogosult.

 

7./ Jogok és kötelezettségek átruházása

7.1./     A Bérlő nem jogosult a bérleti szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit másra átruházni, különösen a Bérleményt albérletbe adni vagy másnak átengedni.

7.2./     A Bérbeadó jogosult a bérleti szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit a Bérlő hozzájárulása nélkül is, egyoldalúan harmadik személyre átruházni, ideértve a bérbeadói jogokban történő alanyváltozás, illetve a Bérlővel szembeni követelések átruházásának eseteit is.

 

8./ Felelősség

8.1./ Sem a Bérbeadó, sem a képviseletében eljáró más személy nem felel a Bérlő személyében és ingóságaiban, illetve a Bérlő alkalmazottai, meghívottjai, vendégei személyében és ezen személyek ingóságaiban esett károkért és sérelmekért, melyek a bérleti időszak során keletkeztek. A Bérlő teljes és kizárólagos felelősséget vállal mindezen károkért és sérelmekért, továbbá vállalja, hogy a Bérbeadót minden olyan fizetési kötelezettség alól mentesíti, amely az előbb felsoroltak következtében a Bérbeadó oldalán merült fel.

8.2./ Amennyiben harmadik személy a Bérbeadóval szemben – a Bérlő bérleti jogviszonyból eredő kötelezettségének megszegése miatt – bármilyen jogcímen igényt támaszt, a Bérlő köteles a Bérbeadó helyett teljes körűen helytállni és a Bérbeadó, illetve a harmadik személy kárát megtéríteni.

8.3./ A Bérlő a bérleti időszak alatt teljes körű felelősséggel tartozik a Bérleményért, a bérelhető ingóságokért, valamint a Bérleményben található egyéb eszközökért és ingóságokért, mindaddig, ameddig azokat a Bérbeadó birtokába vissza nem bocsátotta. A Bérlő a vendégei, alkalmazottjai, megbízottjai, alvállalkozói által a Bérleményben, annak berendezési és felszerelési tárgyaiban, valamint a bérelhető ingóságokban okozott károkért teljes körű felelősséggel tartozik. A Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésszegő használat következménye.

8.4./ A Bérlő felelős azért, hogy a bérlői tevékenység során felhasznált, szerzői jogi védelem alatt álló művek vonatkozásában az irányadó jogszabályi előírásokat betartsa. A Bérbeadó kizárja felelősségét az jogi előírások megsértése tekintetében.

8.5./ A Bérlő felelős azért, hogy a bérlői tevékenység megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges valamennyi hatósági engedély rendelkezésre álljon, illetve a bérlői tevékenység – amennyiben az hatósági bejelentéshez kötött – az illetékes hatóságnak bejelentésre kerüljön. A bérlői tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához esetlegesen szükséges hatósági engedély hiányából, illetve a hatósági bejelentés elmaradásából eredő károkért a Bérbeadót semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a hatósági engedély hiánya, vagy a hatósági bejelentés elmaradása miatt a bérlői tevékenység folytatására nincs lehetőség, ez a Bérlő érdekkörében felmerülő oknak minősül, ami nem érinti a Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettségét.

8.6./ A Bérlő által a regisztrációkor, az ügyfélprofil rögzítésekor, illetve a foglaláskor tévesen, vagy hiányosan megadott adatok kapcsán bekövetkezett károkért a Bérbeadó semminemű felelősséget nem vállal.

 

IV. Fejezet
A bérleti szerződés megszűnése, megszüntetése

1./ A bérleti szerződés megszűnésének és megszüntetésének esetei

1.1./ A bérleti szerződés megszűnik:

 • a bérleti időszak lejártával;
 • a Bérlő halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével;
 • a bérleti szerződés lehetetlenülésével.

1.2./ A bérleti szerződés megszüntethető:

 • a Felek közös megegyezésével;
 • bármelyik félnek az elállásával;
 • a Bérbeadó azonnali hatályú felmondásával;
 • felmondással.

 

2./ Elállás

2.1./ A Felek bármelyike a bérleti szerződés létrejöttét követő 72 órán belül (de a bérleti időszak kezdetét megelőző legkésőbb 36 óráig) a bérleti szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Bérlő az elelállás tényét  a  fur.istvan@bgszc.hu és a foglaljbe@bgszc.hu e-mail címen teheti meg (BGSZC kapcsolattartó). A Bérbeadó a Bérlő által rögzített elérhetőségén. Bármelyik fél elállása esetén a Felek a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeiktől szabadulnak és a Bérlő által megfizetett (a bank által zárolt) bérleti díj összege a Bérlőnek visszajár.

2.2./ Amennyiben a Bérlő a bérleti időszak kezdetét legalább 48 órával megelőzően közölte elállását, úgy a bérleti díj teljes összegének visszakövetelésére jogosult. Amennyiben a Bérlő a bérleti időszak kezdete előtt legalább 48 órán belül, de legalább 24 órát megelőzően közölte elállását, úgy a bérleti díj fele összegének visszakövetelésére jogosult, míg a bérleti díj másik felét a Bérbeadó – meghiúsulási kötbér jogcímén – megtarthatja.

2.3./ A bérleti időszak kezdetét megelőző 24 órán belül elállásra nincs lehetőség, és a Bérbeadó a bérleti díj teljes összegét jogosult – meghiúsulási kötbér jogcímén – megtartani.

2.4./ Amennyiben a bérleti díj összege részben, vagy egészben a Bérlőnek a jelen pont szerint visszajár, a Bérbeadó köteles az elállás megtörténtét követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlését követő 4 napon belül intézkedni az összeg visszautalása/a zárolt összeg feloldása iránt.

 

3./ Azonnali hatályú felmondás

3.1./     A Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést a Bérlő súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal felmondani, különösen az alábbi esetekben:

 • a Bérlő az engedélyezett bérlői tevékenységtől eltérő tevékenységet folytat a Bérleményben;
 • a Bérlő tevékenysége sérti a hatályos jogszabályokat, a közrendet vagy a közerkölcsöt, illetve a szakképző intézmény jóhírnevét vagy köznevelési tevékenységét;
 • a Bérlő tevékenysége zavarja más bérlők, illetve a szakképző intézményi épület más használói, vagy a szomszédos épületekben élők vagy a közterületen tartózkodók nyugalmát, ideértve a parkolási szabályok szándékos megsértésének esetét is;
 • a Bérlő a Bérleményt más személy használatába, illetve albérletébe adja;
 • a Bérlő akadályozza, hogy a Bérbeadó ellenőrizhesse a Bérlemény állapotát és az engedélyezett bérlői tevékenységet;
 • a Bérlő a bérlői ingóságokat a Bérleményen kívül tárolja, és azokat bérbeadói felszólításra sem távolítja el;
 • a Bérlő igénybe veszi a szakképző intézmény Bérleményen kívüli más helyiségeit is (a III. Fejezet 1. pontjának 1.6. alpontjában írt helyiségeket ide nem értve);
 • a Bérlő a bérleti szerződés rendelkezéseit egyéb okból szándékosan vagy gondatlanul megszegi;
 • a Bérlővel szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, kényszertörlési-, törvényességi felügyeleti eljárás van folyamatban;
 • a Bérlő a regisztrációkor, a foglaláskor, vagy a bérleti jogviszony ideje alatt a Bérbeadót a Bérlő személyét, a bérlet célját, vagy egyéb lényeges körülményt illetően megtéveszti, illetve más valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz (ideértve az átláthatósági nyilatkozat valótlan tartalmát, illetve az adatváltozás 8 napon belüli bejelentésének elmulasztását is);
 • a Bérlő egyéb olyan magatartást tanúsít, amely a bérleti szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

3.2./ Azonnali hatályú felmondás esetén a Bérbeadó jogosult a bérleti díj teljes összegét megtartani és a Bérlővel szemben érvényesíteni kárát.

A Bérbeadó jogosult továbbá a Bérleményt birtokba venni, onnan a Bérlőt kizárni és azt másnak bérbe adni. Amennyiben a Bérbeadó azonnali hatályú felmondással élt, úgy jogosult a Bérlő jövőbeni foglalásait elutasítani.

 

4./ Lehetetlenülés

Amennyiben a bérleti szerződés olyan okból lehetetlenül, amelyért egyik Fél sem, vagy mindkét Fél felelős, úgy a bérleti szerződés megszűnik és a Felek a már teljesített szolgáltatások ellenértékével kötelesek elszámolni.

Amennyiben mindkét Fél ellenőrzési körén kívül eső körülmény (ideértve a vis maiort is) következtében a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit, úgy az ebből eredő, másra nem terhelhető kárukat a Felek maguk viselik. Amennyiben a Bérbeadó vis maior miatt nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, úgy kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

 

5./ A szerződés megszűnésének, illetve megszüntetésének közlése

A Felek joghatályosan írásban (ideértve az emailt is) közölhetik egymással szerződés megszűnését, vagy megszüntetését. A Bérlő elállását a foglaljbe weboldalon megtalálható „foglalás törlése” gomb megnyomásával közölheti a Bérbeadóval.

 

V. Fejezet
Átláthatósági nyilatkozat

1.1./ Amennyiben a Bérlő nem természetes személy, a regisztrációkor nyilatkozik arról, hogy az Nvtv. 3. §-a (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül-e.

1.2./ Az Nvtv. 3.§-a (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezet:

 • az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
 • az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
  • tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
  • az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
  • nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
  • a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
 • az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
  • vezető tisztségviselői megismerhetők,
  • a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
  • székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

1.3./ A Bérlő tudomásul veszi az alábbiakat:

 • A központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Bérbeadó ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult az átláthatósággal összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon Bérlőt kell érteni [Áht. 41. § (6) bek.];
 • A valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött bérleti szerződést a Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]
 • A Bérbeadó az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő követelés elévüléséig jogosult a Bérlő átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

 

VI. Fejezet
Szerződésszegés

1./ A Bérlő szerződésszegése

1.1./ A bérleti szerződés megszegésének minősül különösen, amennyiben a Bérlő:

 • a IV. Fejezet 3.1. pontja szerinti magatartásokat tanúsítja;
 • a bérleti időszak kezdetén nem veszi birtokba a Bérleményt és a bérelhető ingóságokat;
 • a bérleti időszak lejártakor nem szolgáltatja vissza a Bérleményt, illetve a bérelhető ingóságokat;
 • kárt okoz a Bérleményben, illetve a bérelhető ingóságokban (ideértve azok engedély nélküli átalakítását is);
 • a bérleti szerződés egyéb, a Bérlő hibájából vagy a Bérlő érdekkörében felmerült okból nem kerül teljesítésre.

1.2./ Amennyiben a Bérlő a bérleti időszak kezdetén nem veszi birtokba a Bérleményt, illetve a bérelhető ingóságokat, a Bérbeadó a bérleti díj teljes összegét megtarthatja.

1.3./ Amennyiben a Bérlő a bérleti időszak lejártakor nem szolgáltatja vissza a Bérleményt, illetve a bérelhető ingóságokat, úgy a Bérbeadó a továbbhasználat idejére számolt teljes bérleti díjon túlmenően – a teljes továbbhasználat idejére számolt – a bérleti díj 50%-ának megfelelő összegű kötbérre jogosult és ezeken felül érvényesítheti kárát a Bérlővel szemben.

1.4./ Amennyiben a Bérlő a IV. Fejezet 3.1. pontja szerinti valamely magatartást tanúsítja, a Bérbeadó az azonnali hatályú felmondás közlése mellett jogosult a teljes bérleti díjat megtartani és érvényesítheti teljes kárát a Bérlővel szemben.

1.5./ Amennyiben a bérleti szerződés teljesítése a Bérlőnek felróható okból vagy a Bérlő érdekkörében felmerült okból nem kerül teljesítésre, a Bérbeadó a bérleti díj teljes összegét jogosult megtartani.

1.6./ A Bérbeadó jogosult a szerződésszegés miatt felmerült kárát érvényesíteni a Bérlővel szemben.

 

2./ A Bérbeadó szerződésszegése

A Bérbeadó szerződésszegésének minősül, amennyiben a Bérbeadó:

 • a bérleti időszak kezdetén nem adja birtokba a Bérleményt, illetve a bérelhető ingóságokat (és más – azonos, vagy nagyobb méretű, adottságú és rendeltetésű Bérleményt, illetve bérelhető ingóságokat sem ajánl fel a Bérlő részére);
 • a Bérlemény a birtokbaadáskor nincs rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagy tiszta állapotban;
 • harmadik személy joga a Bérlőt akadályozza a Bérlemény használatában.

A Bérbeadó szerződésszegése esetén a Felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel, illetve a Bérlő kifogást tehet a III. Fejezet 1. pont 1.7. alpontjában foglaltaknak megfelelően, az ott rögzített határidőben. A Bérbeadó szerződésszegése esetén a Bérlő érvényesítheti a szerződésszegés következtében felmerült, igazolt kárát a Bérbeadóval szemben. A kártérítés összege nem haladhatja meg a bérleti szerződés szerinti bérleti díj összegét, ezt meghaladóan a Bérbeadó kártérítés fizetésére nem köteles. A Bérlő a felelősségkorlátozást a bérleti szerződés aláírásával és az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja.

 

VII. Fejezet
Záró rendelkezések

1./ Kapcsolattartás

1.1./ A Bérlő hatályos nyilatkozatot írásban (postai úton, vagy emailben) tehet. Így kifogás közlésére, felvilágosítás kérésére stb. is kizárólag írásban van mód. A Bérlő a bérleti szerződéstől történő elállását kizárólag a foglaljbe weboldalon található „foglalás törlése” gomb megnyomásával közölheti a Bérbeadóval.

1.2./ A Bérbeadó a bérlői kérdések megválaszolása céljából elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot működtet, mely a foglaljbe weboldalon megadott elérhetőségeken érhető el.

1.3./ A Bérbeadó köteles rövid úton (e-mailben, vagy telefonon) haladéktalanul értesíteni a Bérlőt minden olyan eseményről, amely a Bérlemény használatát a bérleti időszakban hátrányosan befolyásolja vagy kizárja (pl.: felújítás, karbantartás, üzemzavar, áramszünet, vis maior események stb.). Ilyen esetben a Bérbeadó köteles ugyanolyan vagy hasonló paraméterekkel rendelkező Bérlemény felajánlására a foglalásban megjelölt bérleti időszakra, vagy ennek hiányában a bérleti díj haladéktalan visszautalására a Bérlő részére.

1.4./ A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó e-mailben értesíti és tájékoztatja a bérleti szerződéssel kapcsolatos körülményekről. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a bérleti szerződéssel kapcsolatos dokumentációt, az informatikai tértivevényt, az egyes visszaigazolásokat és a számlát kizárólag emailben küldi meg a Bérlőnek. A Bérbeadó emailben és telefonon tart kapcsolatot a Bérlővel. A Bérbeadó – a telefonos ügyfélszolgálat fenntartásától eltekintve – nem köteles a Bérlővel történő telefonos, személyes vagy levélben történő kapcsolattartásra.

1.5./ A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy bérleti szerződéssel érintett szakképző intézmény nem alanya a bérleti szerződésnek, ezért a szakképző intézmény és a Bérlő között a bérleti szerződés tárgyában közölt nyilatkozatok a jelen bérleti szerződés és ÁSZF tekintetében hatálytalanok.

 

2./ Biztosítás

A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, és a Bérlő tudomásul veszi, hogy a szakképző intézmények épületeire rendelkezik épületbiztosítással, az épületbiztosítás azonban nem terjed ki a Bérlő tevékenységére, eszközeire, vendégeire, alkalmazottjaira, megbízottjaira, alvállalkozóira és a bérlői ingóságokra.


3./Tűzvédelmi szabályok

A Bérlőnek a Bérlemény birtokbavételét megelőzően a szakképző intézmény portaszolgálatán van lehetősége áttanulmányozni a szakképző intézmény tűzvédelmi szabályzatát. A Bérlő a Bérleményt kizárólag abban az esetben veheti birtokba, amennyiben a tűzvédelmi szabályzatot áttanulmányozta és annak rendelkezéseit – aláírásával igazoltan – magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Bérlő köteles a tűzvédelmi szabályokról alkalmazottjait, vendégeit, megbízottjait és alvállalkozóit is tájékoztatni és azokat megtartatni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben és a szakképző intézmény teljes területén a dohányzás szigorúan tilos.

 

4./ Házirend

A Bérlőnek a Bérlemény birtokbavételét megelőzően a szakképző intézmény portaszolgálatán van lehetősége áttanulmányozni a szakképző intézmény házirendjét. A Bérlő a Bérleményt kizárólag abban az esetben veheti birtokba, amennyiben a házirendet áttanulmányozta és annak rendelkezéseit – aláírásával igazoltan – magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Bérlő köteles a házirendben foglalt szabályokról alkalmazottjait, vendégeit, megbízottjait és alvállalkozóit is tájékoztatni és azokat velük is megtartatni.

 

5./ Eltérés

Amennyiben az ÁSZF és a bérleti szerződés valamely rendelkezései egymástól eltérnek, úgy a bérleti szerződés rendelkezései irányadóak.

 

6./ Együttműködés

A Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében egymással együttműködnek és a szerződés teljesítése kapcsán felmerülő jelentős körülményekről egymást haladéktalanul értesítik. Az a Fél, aki együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, felelős a tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért.

 

7./ Szerzői jogok

A foglaljbe weboldal és annak elemei a Bérbeadó szellemi alkotását képezik, és mint ilyenek, szerzői jogvédelem alatt állnak. A Bérlő kizárólag a bérleti szerződés megkötésére irányuló regisztrációs és foglalási folyamat, az ügyfélprofil létrehozása és a bérleti szerződéstől való elállás közlése során jogosult a foglaljbe weboldal használatára. A Bérlő a foglaljbe weboldal rendeltetésszerű használatán túlmenően nem jogosult semmilyen néven nevezendő formában a foglaljbe weboldal használatára, másolására, többszörözésére, hasznosítására vagy átalakítására, bármely ilyen jellegű tevékenység polgári és büntetőjogi jogkövetkezményeket keletkeztet.

 

8./ Birtokvédelem

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése esetén, illetve a szerződésszegő továbbhasználat idejére nem jogosult birtokvédelemre. A Bérbeadó a bérleti szerződés bármilyen jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése, illetve a Bérlő szerződésszegő továbbhasználata esetén jogosult a Bérleményt és a bérelhető ingóságokat birtokba venni, és a Bérlőt a Bérleményből kizárni.

 

9./ Illetékességi kikötés

A Felek a bérleti szerződésből eredő esetleges jogvitájuk esetére kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét.

Kelt: Budapest, 2022.10.21.